Подписване на двустранни договори на министъра на икономиката и енергетиката с кмета на община Марица, област Пловдив и с ръководството на „Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД

 

Днес 8 август 2007 г. министърът на икономиката и енергетиката г-н Петър Димитров сключи договори с управителите на "Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД г-н Ралф Грубер и г-н Христо Георгиев и с кмета на община Марица, г-н Запрян Дачев за насърчаване на проекта на дружеството за разширяване на съществуващото производство на хладилници и фризери с марката „Либхер".

         Със свое Решение от 6 юли 2007 г. Министерският съвет определи инвестиционния план на "Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД за насърчаване по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и упълномощи министъра на икономиката и енергетиката да сключи с община Марица, област Пловдив и с "Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД договори за изграждане на елементи на транспортната техническа инфраструктура на община Марица, област Пловдив - общински път, необходими за реализация на инвестиционния план на "Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД, срещу задължението за изпълнение на инвестиционния план от страна на дружеството.

         „Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД е дъщерно предприятие на „Либхер Хаусгерете Оксенхаузен" ГМБХ в Оксенхаузен, Федерална Република Германия и е част от групата „Либхер", която обхваща над 100 компании във всички континенти и осигурява работни места на над 24 000 сътрудници. Оборотът на фирмената група през 2005 г. достига общо 5,3 милиарда евро. „Либхер" е един от водещите европейски производители на хладилна техника с годишно производство от почти 2 милиона уреда.

Инвестиционният план на „Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД за проект „Разширяване на съществуващото производство на хладилници и фризери с марката „Либхер" е сертифициран от Българската агенция за инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите като инвестиция от първи клас със сертификат № А-019/27.06.2006 г.

Общата стойност на инвестиционния план възлиза на 82,8 милиона лева като в тригодишния срок от датата на издаването на сертификата ще се реализират 71 млн. лв. на три етапа до 26 юни 2009 г.: строителство на ново производствена хале - ноември/декември 2007 г.; оборудване на новото хале с производствена техника - април 2007г./юни 2009 г.; довършителни работи и оборудване на новата административна част - януари 2008 г./юли 2008 г. Общата застроена площ е 34 000 кв. м.

Целта на инвестицията е разширяването на производствените мощности от настоящите 450 000 броя хладилни уреди и 200 000 броя изпарителни системи на година до около 900 000 броя хладилни уреди и фризери и 600 000 изпарители. С това се постига максималния капацитет на проектирания и изграден през 2000 г. завод.

Произведените в предприятието уреди отговарят на всички европейски и световни екологични изисквания и норми, като за разпенващ агент при експандирането на изолацията се използва смес от цикло- и изо-пентан, а като хладилен агент - неразрушаващия озоновия слой R600а (изо-бутан).

С разширението на производството в завод „Либхер" ще бъдат открити нови 600 работни места, като общият брой на персонала ще достигне 1500-1600 сътрудници. Очаква се броят на индиректно заетите работници при поддоставчиците на заводa да нарастне с 250-300 души.

Представен е работен проект за изграждане на път за индустриалната зона с. Радиново, община Марица, одобрен от компетентните органи. Количествено-стойностната оценка на проекта е 1 773 186 лева с ДДС.

Общинският път на индустриалната зона до с. Радиново ще обслужва не само "Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД, но и други предприятия, вкл. с чуждестранно участие в капитала, с местонахождение в обособената индустриална зона: "Сокотаб България" ЕООД, "Агри България" ЕООД - дъщерно предприятие на „Фереро", Белла България" АД, Индустриал комерс „ЕООД, „Шнайдер Електрик България" ЕООД (дъщерна фирма на Schneider Electric Industries SAS - Франция, със сертификат за 3-ти клас С-003/14.12.2005), а така също и представителства и сервизни бази на „Мерцедес" и „Хюндай".          Представители от цитираните и други предприятия са членове на сдружението с идеална цел „Инвестиционна инициатива за община Марица", подписали писмото за финансовата подкрепа за изграждането на транспортната инфраструктура.

         С Постановление  от 6 юли 2007 г. Министерският съвет одобри предоставянето на средства в размер на 1 773 186 лв. от централния бюджет за 2007 г. за финансиране изграждането на елементи на транспортната техническа инфраструктура на община Марица, област Пловдив - път, необходими за реализация на инвестиционния план на "Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД.

Посочените средства ще бъдат разходвани за изпълнението на договора, който ще бъде сключен между Република България и община Марица, област Пловдив за изграждането на  общинския път до с. Радиново.

Изграждането на посочената инфраструктура попада в приложното поле на Закона за обществените поръчки (ЗОП), тъй като Община Марица е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7 от ЗОП.

         Разширението на съществуващото производство на дружеството е доказателство за благоприятният инвестиционен климат в България и потвърждение на резултатите от ежегодната анкета на Германо-българската търговско-икономическа камара, според която 57% от германските фирми планират да увеличат вложенията си в България, а три четвърти от анкетираните фирми определят състоянието на бизнеса си като добро.

         Производствената инвестиция на Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД ще допринесе за подобряване на икономическото развитие на региона и за повишаване на жизнения стандарт на жителите. Експортната насоченост на производството ще повлияе положително върху външнотърговския баланс.

Изграждането на общинския път до с. Радиново ще подпомогне развитието на обособената до магистрала Тракия индустриална зона „Марица" и ще се ползва от всички предприятия на зоната и жителите на с. Марица. Подобряването на инфраструктурата на индустриалната зона ще има положително значение при привличането на потенциални инвеститори за изграждане на нови производствени мощности.

Проектът има важно икономическо значение не само за община Марица,  и Пловдивския регион, но и за националната икономика.

 


Затвори