за страницата | карта | english version english version  
21.10.2016 г. 
 МИЕТ / начало / законодателство / законодателство в България
Законодателство в България
Законодателство в Европейския съюз
 

 
Нормативни актове

 • Закон за енергията от възобновяеми източници

 • Наредба № 16 - 27 от 22.01.2008 г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници

 • Наредба № 16 - 28 от 22.01.2008 г. за съдържанието, условията, реда и начина за предоставяне на информация за произведените, изкупените и продадени количества енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници и произведените, изкупените и продадени количества биогорива

 • Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода 2008-2020 г.

 • Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 година

 • Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.

 • Национална краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2007 година  назад
 •   
   търси
   Разработването на страницата e финансирано чрез грант TF 051712 от Японската програма за инициативи за промени в климата©