Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в МИ

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Министерството на икономиката (утвърдени със Заповед № РД-16-1033/ 25.11.2015г., доп. със Заповед № РД-16-54/ 26.01.2016г., изм. със Заповед № РД-16-274/ 31.03.2016г. на министъра на икономиката)

Правила за възлагане на обществени поръчки изцяло финансирани със средства от приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на ОПРКБИ (април 2014 г.)

 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg