Завършили процедури за обществено обсъждане
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
21 септември 2022
Проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите
Проектът на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО (OB, L 409/1, 4.12.2020 г.).
17 май 2022
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Българския институт по метрология
С предложените изменения и допълнения в Устройствения правилник на БИМ се разпределят функциите по структурни звена, създава се ефективна организация на дейностите в Българския институт по метрология във връзка с измененията и допълненията в Закона за хазарта и Изборния кодекс и се осигурява съответствие на структурата и организацията на работа на института с актуалните разпоредби на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията. Регламентират се правомощията на органа на изпълнителната власт, както и се отстраняват пропуски и неясноти в действащата до момента нормативна база.
04 май 2022
Изменение на подзаконови нормативни актове в областта на защитата на потребителите
Преобразуването на Министерството на икономиката в Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа, съгласно Решение на Народното събрание от 13.12.2021 г. (обн. ДВ, бр.106 от 15.12.2021 г., изм., бр. 110 от 2021 г.) и необходимостта от привеждане в съответствие на някои подзаконови нормативни актове за защита на потребителите в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите, посл. изм. ДВ. бр.20 от 11 март 2022 г., налага да се изменят някои нормативни актове за защита на потребителите.
04 май 2022
Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение /ППИ/ на Споразумението относно Единния патентен съд /СЕПС/ се финализира националната процедура по одобрение на Съвместното изявление по отношение тълкуването на чл. 3 от ППИ на СЕПС във връзка с неговото влизане в сила. Посредством Съвместното изявление на държавите, ратифицирали Протокола, се цели тълкуване на разпоредбата на чл. 3 по отношение на механизма на влизане в сила на акта. В съответствие с цитираната разпоредба, Протоколът влиза в сила в деня, след като 13 подписващи държави от СЕПС, включително Германия, Франция и Великобритания, или са ратифицирали, или са информирали депозитаря, че са получили парламентарно одобрение да ратифицират Споразумението, и са подписали или ратифицирали Протокола. С приемането на проекта на Закон ще се преодолее правната несигурност по отношение на влизането в сила на Протокола и ще се осигури нормалното протичане на процеса по подготовка на работата на Единния патентен съд.
28 април 2022
Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси
Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси
19 април 2022
Проект на Постановление на Министерския съвет за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет
Проектът на постановление на МС предвижда отмяна на Наредбата за представителите по индустриална собственост (Обн., ДВ, бр. 64 от 2017 г.) и отмяна на Постановление № 161 на Министерския съвет от 4 август 2017 г., с което наредбата е приета. Наредбата за представителите по индустриална собственост е приета на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ), като с нея са уредени условията и реда за упражняване на професията представител по индустриална собственост.
11 април 2022
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
С приетото изменение се привеждат нормативните актове на Министерския съвет – наредби, правилници, постановления и тарифи, в съответствие със структурата на Министерския съвет и с решението за разделяне на Министерството на икономиката на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа.
04 февруари 2022
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за събиране на вземания по потребителски договори
Предложеният проект на закон има за своя основна цел прекратяване на лошите практики на колекторските фирми като въведе строги и ясни правила, забраняващи натиска над гражданите, изсветляващи работата на колекторските фирми и постигащи реален баланс между търсене на задължения и запазване на човешките права и достойнство на потребителите.
28 януари 2022
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg