Обща информация
 

Потреблението на електричество е най-бързо нарастващата категория на крайното енергийно потребление и се предвижда тази тенденция да се запази и през следващите 20 - 30 години. Подобряването на енергийната ефективност, водещо в значителна степен до постигането на целите за намаляване на емисиите на парникови газове в Общността е основен фактор за  по-ефективно крайно потребление на електричество. Повишаването на енергийната ефективност на продуктите също така е и един от важните фактори за постигане целта на ЕС за намаляване  от най-малко 32.5% до 2030 г. на консумацията на енергия в Съюза.

Мерките от работния план за екопроектирането, съгласно оценка, имат потенциал да създадат над 260 TWh общи годишни икономии на крайна енергия през 2030 г., което се равнява на намаляване на емисиите на парникови газове с около 100 милиона тона годишно през 2030 г.

Съгласно Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО и по-конкретно чл. 6 и Приложение III, централната и местна администрация имат задължение да закупуват само продукти, услуги и сгради с високи показатели на енергийна ефективност, доколкото това не противоречи на разходната ефективност, икономическата осъществимост, устойчивостта в по-широк смисъл, техническата пригодност, както и на наличието на достатъчно конкуренция.

Директивата е въведена в националното законодателство със Закона за енергийната ефективност. Чл. 30а, ал. 1 от закона се отнася за възлагането на обществени поръчки за доставка на продукти над определени стойности. В него са посочени и видовете продукти, свързани с потреблението на енергия, които публичният възложител е длъжен да закупи с оглед постигане на по-висока енергийна ефективност, в това число:

- продукти, отговарящи на критерия за принадлежност към най-високия възможен клас на енергийна ефективност, в съответствие с  наредбата по чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите за изискванията за етикетиране и предоставяне на информация за продукти, свързани с енергопотреблението по отношение на консумацията на енергия и други ресурси;

- продукти, съответстващи на показателите за енергийна ефективност, включени в предмета на мярка за прилагане съгласно Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 66 от 24.07.2020 г.);

- офис оборудване, определено и отговарящо на изискванията на приложение „B" на Споразумението между правителството на Съединените американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (ОВ, L 63/7 от 6 март 2013 г.);

- автомобилни гуми, които отговарят на критерия за най-висок клас енергийна ефективност на използване на горивата, както е определено в Регламент (ЕС) № 2020/740 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020  г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други параметри, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1369 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009 (ОВ, L 177/1 от 05.06.2020 г.)

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg