Екопроектиране
 

При много продукти, свързани с енергопотреблението, има значителен потенциал за подобрение с оглед намаляване на въздействието за околната среда и постигане на икономия на енергия посредством процеса на проектиране, благодарение на който се постигат и допълнителни икономии за бизнеса и за крайните потребители.

Налагането на изисквания за екопроектиране, свързани с енергопотреблението, води до подобряване на нивото им на екологично представяне, което е от съществено значение за устойчивото развитие, тъй като тези продукти имат значителен дял в потреблението на енергия и природни ресурси.

Изискванията за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението са регламентирани в Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението. Директивата е рамкова и определя общите изисквания за продуктите, свързани с енергопотребление. Изискванията за отделните продуктови групи са посочени в съответните делегирани регламенти към нея. Върху продуктите, свързани с енергопотреблението, които съответстват на изискванията за екопроектиране, следва да е нанесена маркировката „СЕ“ и свързаната с нея информация, за да могат да се пуснат на вътрешния пазар на ЕС и да се движат свободно.

В българското законодателство директивата е въведена посредством Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението.

През 2017 и 2018 г. беше извършен преглед на пакет от регламенти, свързани с прилагането на Директива 2009/125/ЕО. В хода на прегледа беше установена необходимост от завишаване на изискванията за екопроектиране за разглежданите продуктови групи с цел да се постигнат заложените цели за намаляване на енергопотреблението и понижаване на СО2 емисиите, като паралелно с това се отчитат и новите тенденции в развитието на технологиите, използвани при производството и проектирането на тези продукти. Като резултат през 2019 година бяха приети нови  по-високи изисквания за съществуващите продуктови групи и бяха въведени такива за две нови групи продукти - съответно на оборудване за заваряване и на хладилни уреди с функция за директна продажба.

От обхвата на изискванията за екопроектиране са изключени превозните средства за пътници и товари.

Контролът по спазване на изискванията за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението се осъществява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

 

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО, ЗА КОИТО ИМА ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ

 1. Климатизатори и вентилатори за разхлаждане
 2. Циркулационни помпи
 3. Компютри
 4. Сървъри и продукти за съхранение на данни (има и консолидирана версия)
 5. Битови уреди за готвене
 6. Електродвигатели и регулатори на честотата на въртене (има и консолидирана версия)
 7. Външни електрозахранващи устройства
 8. Домакински съдомиялни машини (има и консолидирана версия)
 9. Битови барабанни сушилни машини
 10. Битови перални машини и битови перални машини със сушилня (има и консолидирана версия)
 11. Промишлени вентилатори
 12. Светлинни източници и отделна пусково-регулираща апаратура (има и консолидирана версия)
 13. Локални отоплителни топлоизточници
 14. Топлоизточници и водоподгреватели
 15. Силови трансформатори
 16. Професионални хладилни шкафове за съхранение
 17. Хладилни уреди с функция за директна продажба (има и консолидирана версия)
 18. Хладилни уреди (хладилници, фризери, охладители за вино, витрини) (има и консолидирана версия)
 19. Прости телевизионни приставки
 20. Котли на твърдо гориво
 21. Електрическо и електронно битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим „в готовност“ и режим „изключен“
 22. Електронни екрани, вкл. телевизори (има и консолидирана версия)
 23. Прахосмукачки
 24. Вентилационни агрегати
 25. Водни помпи
 26. Въздухоотоплителни продукти, охладителни продукти, високотемпературни технологични охладители на течности и вентилаторни конвектори
 27. Оборудване за заваряване
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg