Закони
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Закон за виното и спиртните напитки
Този закон урежда условията и реда за производството, получаването, преработката, търговията и контрола на гроздето, предназначено за производство на ...
 
Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) относно насърчаването на инвестициите в дълготра ...
 
Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Обн. - ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г., в сила от 30.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 56 от 24.07.2012 г., в сила от 24.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 93 от 27. ...
 
Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
Обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2000 г., изм., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от 3.09.2002 г., бр. 11 от 2.02.2007 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16. ...
 
 
Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ)
Този закон се издава в изпълнение на чл. 3, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти ...
 
Закон за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ)
Този закон урежда реда за издаване, сделките и плащанията с компенсаторни инструменти. Обн., ДВ, бр. 47 от 10.05.2002 г., в сила от 11.06.2002 г., изм ...
 
Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП (отм.))
Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП (отм.)) ...
 
Търговски закон
Посл. доп., бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 08.07.2022 г. ...
 
Закон за защита при бедствия
Законът урежда осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия ...
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg