Мисия и цели
 

Мисия

Мисията на Министерството на икономиката и индустрията е да води ясна и прозрачна икономическа политика, която защитава държавния и обществения интерес и е основана на европейските принципи. МИИ работи за изграждане на конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, която ще осигури растеж и развитие на България, за насърчаване и ускоряване на инвестициите, иновациите и конкурентоспособността.

Цели

  • Превръщане на България в атрактивна инвестиционна дестинация в дългосрочен план;
  • Защита на интересите на потребителите;
  • Превръщане на България във входна врата за стоките и инвестициите от Източна Азия и Китай към Европейския съюз;
  • Насърчаване на инвестиционната активност в приоритетни сектори, които създават висока добавена стойност и повишават конкурентоспособността на икономиката;
  • Повишаване на конкурентоспособността на българските фирми чрез прилагане на ефективна регулаторна рамка, ниски данъци, изградена и добре развита транспортна и енергийна инфраструктура, стимулиране на износа и увеличаване дела на инвестициите в научноизследователската и развойната дейност;
  • Подкрепа за бизнеса чрез финансовия ресурс на Оперативната програма "Конкурентоспособност" при пълно спазване на принципите за прозрачно и ефективно управление на средствата.

Доклад за дейността на администрацията през 2011 г. и Цели за 2012 г. на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2012 г. и Цели за 2013 г. на Министерството на икономиката и енергетиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2013 г. и Цели за 2014 г. на Министерството на икономиката и енергетиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2014 г. и Цели за 2015 г. на Министерството на икономиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2015 г. и Цели за 2016 г. на Министерството на икономиката и на всички административни структури към него.

Отчет на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г. (към 07.11.2016 г.)

Доклад за дейността на администрацията през 2016 г. и Цели за 2017 г. на Министерството на икономиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2017 г. и Цели за 2018 г. на Министерството на икономиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2018 г. и Цели за 2019 г. на Министерството на икономиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2019 г. и Цели за 2020 г. на Министерството на икономиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2020 г. и Цели за 2021 г. на Министерството на икономиката и на всички административни структури към него.

Доклад за дейността на администрацията през 2021 г. и Цели за 2022 г. на Министерство на икономиката и индустрията и на всички административни структури към него.

Презентация относно предприетите мерки от Министерството на икономиката и енергетиката в сферата на икономиката, енергетиката и туризма за периода 29 май 2013 г. - 30 септември 2013 г.

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg