Бюджет на МИ за 2017 г. в програмен формат
 

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на МИ към 31.12.2016 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИ за 2016 г.

Баланс на МИ към 30.09.2016 г. /сборен/

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.09.2016 г.

Обяснителна записка към отчета на бюджета на МИ

Обяснителна записка към отчета за други средства от Европейския съюз на МИ

Обяснителна записка към отчета на средствата администрирани от Националния фонд на МИ

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2016 Г.

 

Одитно становище за заверка на Годишния финансов отчет на Министерство на икономиката към 31.12.2015 г.

Одитен доклад от извършен финансов одит на Годишен финансов отчет на Министерство на икономиката към 31.12.2015 г.

Обяснителна записка към Годишния финансов отчет на Министерство на икономиката към 31.12.2015 г.

Сборен баланс на Министерство на икономиката към 31.12.2015 г.

Сборен отчет за приходите и разходите на Министерство на икономиката към 31.12.2015 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Министерство на икономиката към 31.12.2015 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС-ДЕС на Министерство на икономиката към 31.12.2015 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС-КСФ на Министерство на икономиката към 31.12.2015 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на Министерство на икономиката към 31.12.2015 г.

Счетоводна политика на Министерство на икономиката

Бюджет на МИ за 2017 г. по програми

Бюджет на МИ за 2017 г.

Проект на Бюджет на МИ за 2017 г. в програмен формат

Бюджет на МИ за 2016 г. в програмен формат

Бюджет на МИ за 2016 г. по програми

Бюджет на МИ за 2017 г. в програмен формат

Бюджет на МИ за 2016 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на МИ към 30.06.2016 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИ за първото полугодие на 2016 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 31.12.2016 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 30.09.2016 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 30.06.2016 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 31.03.2016 г.

Отчет за изпълнение с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Министерство на икономиката към 31.12.2015 г.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на МИ към 31.12.2015 г.

Резюме на отчет на бюджет в програмен формат на МИ за 2015 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.01.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.01.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.01.2017 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.01.2017 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.12.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.12.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.12.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.12.2016 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.11.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.11.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.11.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.11.2016 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.10.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.10.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.10.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.10.2016 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.09.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.09.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.09.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.09.2016 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.08.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.08.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.08.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.08.2016 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.07.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.07.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.07.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.07.2016 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.06.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.06.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.06.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.06.2016 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.05.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.05.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.05.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.05.2016 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.04.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.04.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.04.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.04.2016 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.03.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.03.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.03.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.03.2016 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 29.02.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 29.02.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 29.02.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 29.02.2016 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.01.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.01.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.01.2016 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.01.2016 г.

Годишен финансов отчет на Министерство на икономиката и енергетиката за 2014 г.

Касов отчет на Министерство на икономиката към 30.06.2015 г.

Касов отчет на Министерство на икономиката към 31.03.2015 г.

 

Касов отчет на Министерство на икономиката и енергетиката към 30.09.2014 г.

Касов отчет на Министерство на икономиката и енергетиката към 30.06.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.12.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.12.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.12.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.12.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средствата по други международни програми на МИ към 31.12.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.11.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.11.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.11.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.11.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средствата по други международни програми на МИ към 30.11.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.10.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.10.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.10.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.10.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средствата по други международни програми на МИ към 31.10.2015 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.09.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.09.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.09.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.09.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средствата по други международни програми на МИ към 30.09.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.07.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.07.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.07.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.07.2015 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.06.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.06.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.06.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.06.2015 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.05.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.05.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.05.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.05.2015 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 30.04.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 30.04.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 30.04.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 30.04.2015 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.03.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.03.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.03.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.03.2015 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 28.02.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 28.02.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 28.02.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 28.02.2015 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИ към 31.01.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИ към 31.01.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИ към 31.01.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИ към 31.01.2015 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИЕ към 31.12.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИЕ към 31.12.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИЕ към 31.12.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИЕ към 31.12.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средствата по други международни програми на МИЕ към 31.12.2014 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИЕ към 30.11.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИЕ към 30.11.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИЕ към 30.11.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИЕ към 30.11.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средствата по други международни програми на МИЕ към 30.11.2014 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИЕ към 31.10.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИЕ към 31.10.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИЕ към 31.10.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИЕ към 31.10.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средствата по други международни програми на МИЕ към 31.10.2014 г.

 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИЕ към 30.09.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИЕ към 30.09.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИЕ към 30.09.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИЕ към 30.09.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средствата по други международни програми на МИЕ към 30.09.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИЕ към 30.06.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИЕ към 30.06.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИЕ към 30.06.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИЕ към 30.06.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средствата по други международни програми на МИЕ към 30.06.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИЕ към 31.05.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИЕ към 31.05.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИЕ към 31.05.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИЕ към 31.05.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средствата по други международни програми на МИЕ към 31.05.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИЕ към 30.04.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИЕ към 30.04.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИЕ към 30.04.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИЕ към 30.04.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средствата по други международни програми на МИЕ към 30.04.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИЕ към 31.03.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИЕ към 31.03.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средства администрирани от Националния фонд на МИЕ към 31.03.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на МИЕ към 31.03.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на средствата по други международни програми на МИЕ към 31.03.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на МИЕ към 28.02.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз на МИЕ към 28.02.2014 г.

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg