Как да кандидатстваме за държавен служител в МИИ
 

За да кандидатствате за държавен служител, е необходимо да подадете следните документи, описани в чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).

 • Заявление за участие в конкурса – В него се попълват данни за кандидата: образователна степен, специалност, подготовка; допълнителна квалификация; компютърни умения; владеене на чужд език; професионален път и опит. Заявлението трябва задължително да е подписано от кандидата;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от (НПКДС) – Декларацията трябва да е подписана лично от кандидата. Неподписаната декларация означава липса на волеизявление и се приравнява на последици към непредставена декларация;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – диплома, заедно с приложенията към нея;
 • Копия от документи за допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

Копие от документи по т. 3 и т. 4, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието, младежта и науката.

 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - служебна книжка; трудова книжка; осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина. Тези документи са доказателство, че кандидатът отговаря на изискването за професионален опит;
 • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността, в съответствие със заповедта за обявяване на конкурса или по преценка на кандидата – мотивационно писмо, автобиография по европейски формат, препоръки и др.

Подаването на документи може да стане:

 • лично - удостоверявате го с документ за самоличност;
 • чрез пълномощник – удостоверявате го с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Подаването става на посоченото в обявлението място. Не се приемат заявления, подадени по пощата, факс или електронна поща.

Администрацията има следните задължения:

 • Да уведоми кандидатите или техните пълномощници за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в другите нормативни актове (Закона за защита на класифицираната информация и правилника към него);
 • Да предостави копие от длъжностна характеристика за конкурсната длъжност;
 • Да регистрира заявлението, подадено в срок, към което са приложени всички документи, изброени като приложения.

Следва да се има предвид, че не служителят, приел и регистрирал документите за участие в конкурса, а конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление. Комисията преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. Конкурсната комисия се произнася относно допускането на кандидатите до конкурса.

Органът по назначаване има следните задължения:

 • Да назначи конкурсна комисия, която да проведе процедурата;
 • Да се произнесе в тридневен срок по подадени възражения от недопуснати до конкурса кандидати. Жалбата не спира конкурсната процедура;
 • Да класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати. Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол. За проведения конкурс се съставя протокол. Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 10-дневен срок от провеждането на конкурса;
 • Всеки участвал в конкурса кандидат, който не е класиран на първо място, може да подаде възражение до органа по назначаването, в което да посочи мотивите за своето несъгласие. Възражението се подава в 7-дневен срок от получаването на извлечението от протокола на комисията;
 • Органът по назначаването се произнася по възражението в 7-дневен срок. Решението не подлежи на съдебен контрол;
 • В 14-дневен срок от представянето на протокола за проведения конкурс органът по назначаването издава акт за назначаване на кандидата, класиран на първо място. Когато за заемането на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаване на разрешението за достъп.

Резултатите при всеки етап от конкурсната процедура се оповестяват по следния ред:

 • На седмия ден от крайната дата за подаване на документите списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпното място, посочен в обявлението и се публикуват в електронната страница на министерството;
 • В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на конкурса, часът за започването и мястото на провеждането му. Конкурсът не може да се провежда по-рано от 14 дни след изтичането на срока за подаване на документите;
 • Извлечение от протокола от конкурса с резултатите се изпраща на допуснатите кандидати, които са се явили, по пощата, лично или чрез факс в 10-дневен срок от приключването на конкурса.

Подгответе се за конкурса:

 • Запознайте се с предоставената ви длъжностна характеристика;
 • Запознайте се с функциите на дирекцията, за която кандидатствате. Можете да ги прочетете в Устройствения правилник на Министерството на икономиката, който е публикуван на официалната ни страница;
 • Обърнете внимание на това каква дейност ще трябва да извършвате, ако заемете дадената длъжност и кои нормативни документи имат отношение към нея – закони, наредби, правилници и др.;
 • Обърнете внимание на уменията и компетентностите, необходими за ефективното изпълнение на длъжността, за която кандидатствате;
 • Запознайте се със Закона за администрацията и Закона за държавния служител;
 • Подгответе се за интервюто – важно е да успеете да се представите кратко, ясно и убедително, като акцентирате върху вашите знания и умения, които считате, че ще ви помогнат да се справите със задълженията на конкурсната длъжност;
 • Явете се на определеното място за провеждане на конкурса 10 минути предварително;
 • Отделете време за външния си вид – вие кандидатствате за длъжност в публичната администрация и следва спазвате благоприличието и деловия вид в облеклото.
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg