Двустранни икономически и търговски аспекти
 

Двустранни икономически и търговски аспекти

Информация за износителите към Великобритания относно митнически режим (09/2021)

Информация относно въвеждане на нови КОВИД-19 ограничения за всички превозвачи, навлизащи на територията на Обединеното кралство (03/2021)

От 6 април 2021 г. британските власти въвеждат нови ограничения за международните превозвачи с цел ограничаване на разпространението на болестта COVID-19.

Превозвачите, чийто престой на територията на Обединеното кралство е повече от 48 часа, се задължават да извършат антигенен тест преди края на втория ден. Ако престоят им не надвишава 48 часа, то в такъв случай гражданите не е необходимо да извършват тест за COVID-19. В случай че престоят им е по-дълъг от два дни, превозвачите ще трябва да преминат и през последващо тестване на петия и на осмия ден.

Тестването за COVID-19 ще се извършва безплатно в определени за целта държавни центрове, които може да откриете на следния уеб адрес: https://www.gov.uk/guidance/haulier-advice-site-locations.

Превозвачите, които остават на територията на Обединеното кралство за повече от 48 часа, се задължават да се карантинират в превозните си средства в рамките на 10 дни, като могат да ги напускат само с цел закупуване на хранителни продукти, кратки разходки и задоволяване на физиологически си нужди.

При неспазване на разпоредбите ще бъдат налагани глоби в размер от 1 000 британски лири.

В случай на заразяване с COVID-19 превозвачите ще бъдат задължени да се карантинират за своя сметка в определените за целта от британските власти хотели.

Информация за износителите към Великобритания относно нов митнически режим (03/2021)

Информация за износителите към Великобритания относно нов митнически режим на Великобритания в сила от 1 януари 2021 г.

На 19 май британското Министерство на международната търговия публикува условията на новия митнически режим на страната след приключване на преходния период по напускане на ЕС.  Режимът, наречен „Глобална тарифа на Великобритания“, има за цел да замени сега действащата Обща митническа тарифа на ЕС и влиза в сила, считано от 1ви януари 2021 г.  В случай че не бъде постигнато споразумение за сделка с ЕС, тарифите ще бъдат валидни както за износителите от България, така и за останалите страни-членки от ЕС.

Министерството на международната търговия заявява, че новият митнически режим ще благоприятства икономическото развитие на страната, като направи процеса по вноса на стоки във Великобритания по-улеснен и по-конкурентноспособен след премахване на съществуващите досега административни бариери.

Глобалната тарифа на Великобритания претендира да въведе опростяване на съществуващите комплексни правила на ЕС както по отношение на класификацията на стоките, така и по отношение на митническите ставки, които се прилагат за всеки клас стоки. Ставките са преобразувани валутно от евро в британски лири.  Промени се извършват и по отношение на окрупняването на някои стокови групи, премахване на тарифните вариации, закръгляне на тарифните ставки до цели числа и премахване на всички ставки на стойност под 2%.

Новият митнически режим разширява кръга на свободната търговия, като премахва вносните мита за 60% от стоките. Те ще се търгуват по определените от СТО митнически ставки или според договорените преференциални ставки, където има такива. Целта е да се понижат разходите за бизнеса, като се повиши конкурентоспособността на британските фирми на глобалния пазар и се увеличи разнообразието при избора на стоки за британските потребители.

Следва описание на групите стоки, които се освобождават от вносни тарифи, приоритизирани според водещата им роля в българския износ за Великобритания за 2019 г:

Медикаменти и медицински устройства

Семена от слънчоглед

Нефтени масла

Пръти и профили от мед

Електрически апарати за жична телефония

Царевица

Други мебели и техните части

Маркучи от вулканизиран каучук

Ламарини, листове и ленти от мед

Инструменти и апарати за автоматично регулиране

Хладилници и миялни машини

Бои и  инструменти за поправка

LED осветителни тела

Огледала

С цел защита на местното производство се запазват митническите тарифи при вноса на земеделски продукти, храни и автомобили.

Следва описание на групите, върху които се налагат вносни тарифи, приоритизирани според водещата им роля в българския износ за Великобритания:

Хлебарски, тестени и бисквитени продукти – 8%

Осветителни тела и техните части – 4%

Електрически акумулатори – 2%

Слънчогледово масло – 6%

Стъклени предмети за  сервиране, за кухня, тоалетни и  канцеларски прибори – 10%

Столове и седалки – 2%

Арматурни артикули и подобни устройства – 2%

Ризи и блузи за жени – 12%

Кухненски и други мивки – 6%

Препарати за бръснене – 6%

Шоколад и други хранителни продукти – 6%

Електрически машини и апарати със специфично предназначение – 4%

Мъжки костюми и ансамбли – 12%

 

Въвеждат се тарифи и за следните продукти:

Телешко месо – 12,00% + 253,00 GBP/100kg

Риба – между 6,0% и 16,0%

Масло – 84,00 GBP/100kg

Сирене – 154,00 GBP/100kg

Пилешко месо – 21,00 GBP/100kg

Свинско месо – 62,00 GBP/100kg

Готови текстилни изделия – 12,0%

Автомобили – 10,0%

Подробен списък на митническите тарифи е представен на уебстраницата на Министерство на международната търговия:

https://www.check-future-uk-trade-tariffs.service.gov.uk/tariff

 

При липса на споразумение и напускане на Великобритания на ЕС в края на преходния период без сделка, половината от водещите стоки в българския износ за Великобритания ще бъдат засегнати от въвеждане на вносни мита. Най-сериозен негативен ефект ще бъде оказан върху износа на текстил и облекла, земеделски и хранителни продукти, мебели и шоколадови изделия.

22.05.2020

 

 

 

---

Информация за вносителите и превозвачите във Великобритания в  случай на оттегляне на страната от ЕС без споразумение

В случай на излизане на Великобритания от ЕС без постигнато споразумение, след 23 часа на 29 март 2019 година ще влезе в сила нов митнически режим спрямо всички вносители от страните-членки на ЕС.  Режимът е базиран на досега действащите принципи за внос на стоки в ЕС от трети страни.

Това означава:

  1. Въвеждане използването на митническа декларация за внос.
  2. Извършване на митническа проверка на стоките и документите.
  3. Заплащане на вносно мито.

Преди извършване на внос във Великобритания е необходимо вносителите:

  1. Да получат уникален Идентификационен и регистрационен номер за икономически оператор (EORI номер).  Информация за условията на регистрацията е достъпна чрез уебстраницата на Британската данъчна и митническа служба (HMRС): https://www.gov.uk/guidance/supplementary-declarations-for-import
  2. Да се обозначат като вносител при сключване на търговски споразумения и произтичащата документация в съответствие с правилата на Международните търговски термини "INCOTERMS".
  3. Да подадат декларация за внос.  Това може да се извърши чрез наемане на митнически агент, транспортна или логистична фирма.  В случай, че подаването на декларацията се извършва лично от фирмата  вносител, е необходимо да се извърши регистрация в Британската данъчна и митническа служба и да се придобие специализиран за целта софтуеър.  Указания за подаване на декларациите са достъпни чрез уебстраницата на Британската данъчна и митническа служба (HMRС): https://www.gov.uk/starting-to-import/importing-from-noneu-countries.
  4. Да определят тарифния номер и стойността на внасяната стока, които да се отразят в митническата декларация.  Информация за тарифното класиране на стоките и указания могат да бъдат получени от Британската данъчна и митническа служба (HMRС): https://www.gov.uk/government/publications/classifying-your-goods-in-the-uk-trade-tariff-if-theres-no-brexit-deal
  5. Да се уверят, че транспортната фирма, извършваща вноса, е подала Обобщена декларация за въвеждане.
  6. Да заплатят ДДС и вносни мита, а за някои стоки и акциз.
  7. Да придобият лиценз за внос в случай, че се извършва търговия на стоки със със специално предназначение.

По отношение на превозвачите ще се изисква подаване на Обобщена декларация за въвеждане/напускане.

За повече информация:

СТИВ Лондон

Embassy of Bulgaria

186-188 Queen’s Gate Street

London SW7 5HL

Tel: 0044 207 5814903

E-mail: t.koicheva@bulgarianembassy.org.uk; st.manolova@bulgarianembassy.org.uk

Указание за въвеждане на временни вносни мита и такси в случай на напускане на страната на ЕС без споразумение публикувано от британското Министерство на международната търговия

Таксите влизат в сила в 23.00 часа на 29 март 2019 г. и ще бъдат приложими за период от 12 месеца.

Указанието предвижда 87% от вносните стоки да бъдат освободени от мита.

За останалите 13% от стоките ще бъдат наложени митнически такси при внос във Великобритания както следва:

Телешко месо - 6.8 + 93.3 евро/100 кг Риба - между 8,0% и 15,0%

Масло - 60,5 евро/100 кг

Сирене - между 18,4 и 22,10 евро/100 кг

Пилешко месо - между 15,8 и 61,8 евро/100 кг

Агнешко и овче месо - 12,8% + 90,2 евро/100 кг

Свинско месо - между 7,9 и 20,6 евро/100 кг

Ориз - 145 евро/1000 кг

Готови текстилни изделия - 12,0%

Автомобили - между 10,0% и 22,0% в зависимост от вида на амтомобила Изкуствени торове - 6,5%

Биоетанол - между 6,5% и 19,2%

Керамични плочи - 5%

Полиетилен 6,5%

Подробен списък на митническите ставки е представен на уебстраницата на Министерство на международната търговия:

https://www.gov.uk/govemment/publications/temporarv-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit/mfn-and-tariff-quota-rates-of-customs-duty-on-imports-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal

Публикуваните на сайта документи са проекти. Окончателните версии ще бъдат качени със законодателен акт, който подлежи на одобрение от британския Парламент.

Ако Обединеното кралство напусне ЕС без сделка, може да се наложи да плащате различни ставки на мита (тарифи) върху вноса.

Ако вашите стоки не са в списъка, те ще имат нулева ставка на митото (тарифа).

Ако трябва да платите мито, тарифите (ставките) могат да варират в зависимост от мястото, от което внасяте стоките си.

Преференциални тарифни ставки

Ако се прилага преференциална тарифа, това е ставката на митото, която ще заплатите.

Тарифни ставки за най-облагодетелствана нация (MFN)

Ако не се прилага преференциална тарифа, това е митническата ставка, която ще заплатите.

Още информация може да бъде намерена и на следния сайт:

https://www.gov.uk/government/news/temporary-tariff-regime-for-no-deal-brexit-published

КОНТРОЛЕН СПИСЪК ВЪВ ВРЪЗКА С ГОТОВНОСТТА ЗА БРЕКСИТ ЗА ДРУЖЕСТВА, РАЗВИВАЩИ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ЕС

Транспортиране на стоки между Великобритания и ЕС при Брекзит без сделка – насоки за превозвачи

New!- Холандски опит

How to import goods from the EU into the UK through roll on roll off (RoRo) locations after Brexit

Покана от Британско посолство за поредица уебинари през месец октомври, насочени към фирми, търгуващи със стоки за и през Обединеното кралство. Ще бъдат представени указания и информация за стъпките, които трябва да се предприемат преди 31.10.2019г. в подготовка за Брекзит. Уебинарите ще се проведат на английски език и ще обхванат 6 специфични области: Земеделие и храни, Химикали, Автомобили, Превозвачи/логистика, Природни науки и Обща информация. Ще бъде представена информация относно подготовка за границата, митнически процедури на границата, и въпроси, свързани със специфичната област. Ще има възможност за задаване на въпроси.
Броят на участниците във всеки уебинар е ограничен. При интерес от Ваша страна отворете този линк - borderdeliverygroup.eventbrite.com , където ще откриете списък на уебинарите по дати и часове, както и повече информация за тях. Необходимо е да се регистрирате предварително за уебинара, който Ви интересува, за да получите допълнителна информация и потвърждение за участие.

Информация от Посолството на Франция относно условията, свързани с транспорта, търговията, и санитарния и фотосанитарния контрол в контекста на Брекзит:

Préparation à un Brexit sans accord, Déploiement de contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS) aux frontières sur les marchandises importées du Royaume-Uni, Réunion d'information du 10 septembre 2019, Direction générale de l'Alimentation

Brexit, smart border, information meeting, General Directorate of Customs and Excise

Информация - Подготовка за осъществяване на износ за Великобритания след 1 януари 2020 година

Движение на стоки след Брекзит

 


 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg