Единно звено за контакт за доставчиците на услуги (ЕЗК)
 

Единното звено за контакт /ЕЗК/ е портал за достъп до информация и електронни административни услуги създаден във всяка държава членка на ЕС в съответствие с изискванията на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар.

Целта на ЕЗК порталите е да улеснят предприемачите в сферата на услугите да стартират и развиват бизнес не само на територията на своята държава, а на територията на целия Европейски съюз.

Чрез  ЕЗК порталите предприемачите в сферата на услугите могат да намерят пълна, точна и актуална информация за всяка една държави членка на ЕС относно:

  • изискванията, които предприемачите трябва да изпълнят, за да започнат и да упражняват дейност в сферата на услугите в съответната държава (в т.ч. информация за съществуващи регулаторни режими, квалификационни изисквания, дължими такси и други);
  • информация за това как могат да бъдат заявени и извършени по електронен път необходимите процедури за достъп и за упражняване на дейност в сферата на услугите;
  • информация и условия за достъп до публични регистри и бази данни;
  • информация за средствата за защита, които са налични в случай на спор между доставчиците и компетентните органи, между доставчиците и получателите на услуги или между отделните доставчици на услуги;
  • информация и средства за връзка с компетентните административни органи на държавата членка;
  • информация и средства за връзка с местни организации или сдружения, различни от компетентните власти, към които доставчиците на услуги и потребителите могат да се обръщат.

ЕЗК порталите на всички държави членки на ЕС, както и на Обединеното кралство, са достъпни тук:

Австрия

Испания

Обединено кралство

Франция

Белгия

Италия

Полша

Хърватия

България

Кипър

Португалия

Чехия

Германия

Латвия

Румъния

Швеция

Гърция

Литва

Словакия

Исландия

Дания

Люксембург

Словения

Лихтенщайн

Естония

Малта

Унгария

Норвегия

Ирландия

Нидерландия

Финландия

 

Повече информация за ЕЗК порталите на държавите членки на ЕС и връзка към тях е достъпна на интернет адрес: https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_en

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg