Споразумение за търговия и сътрудничество
 

На 1 януари 2021 г. Обединеното кралство напусна единния пазар и митническия съюз на ЕС, както и всички политики на ЕС. След тази дата търговските отношения между ЕС и Обединеното кралство се уреждат от Споразумението за търговия и сътрудничество.

Споразумението за търговия и сътрудничество се прилага временно от 1 януари 2021 г. до приключване на процедурите, необходими за неговото влизане в сила.

Споразумението обхваща следните области: търговия със стоки и услуги, цифрова търговия, интелектуална собственост, обществени поръчки, авиация и автомобилен транспорт, енергетика, рибарство, социално осигуряване координация, правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, тематично сътрудничество и участие в програми на ЕС.

Занапред търговията между ЕС и Обединеното кралство ще бъде много по-различна в сравнение с търговията в рамките на митническия съюз и единния пазар на ЕС. Тя ще се осъществява без мита и квоти, но стоките ще трябва да отговарят на преференциални правила за произход. Целият внос ще подлежи на митнически формалности и ще трябва да отговаря на правилата на страната вносител. Целият внос в ЕС ще трябва да отговаря на стандартите на ЕС и ще подлежи на проверки и контрол с оглед на регулаторните изисквания за целите на безопасността, здравето и за други цели на обществените политики. В търговията между двете страни ще могат да се прилагат инструменти на търговска защита, в съотвтествие с правилата на Световната търговска организация.

Допълнителна информация:

Споразумение за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (текст на български език, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, L 444, 31 декември 2020 г.)

Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство: нови отношения с големи промени (брошура на Европейската комисия)

Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство: Нови отношения с големи промени - преглед на последиците и ползите (на английски език)

Въпроси и отговори във връзка със Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство

Отношенията между ЕС и Обединеното кралство: големи промени в сравнение с ползите от членството в ЕС - контролен списък

Access2Markets: Износ от ЕС, внос в ЕС - информация по продукти за мита и данъци, митнически процедури, правила за произход, пречки пред търговията, изисквания за продуктите и статистика за всички държави от ЕС и за повече от 120 експортни пазара в света (на английски език)

Последици за публичните администрации, предприятията и гражданите в ЕС

 

 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg