Обществени поръчки
Сортирай по азбучен ред:
 
Кандидатстване за обществена поръчка
Тук можете да научите как се кандидатства за обществена поръчка и какви документи ще ви бъдат необходими ...
Единен Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Тук можете да научите какво е Единен европейски документ за обществени поръчки, как се попълва и какво е приложението му ...
Трети лица, подизпълнители, обединения
Тук можете да научите повече относно използването на чужд капацитет и възлагане на част от дейностите на други лица...
Съдържание на офертата
Тук можете да научите какво трябва да съдържа Вашето предложение за кандидатстване по обществена поръчка...
Документи, които следва да се представят преди сключването на договор за възлагане на обществена поръчка
Тук можете да научите какви документи е необходимо да представите преди сключване на договор по обществена поръчка...
Производство по обжалване на обществени поръчки
Тук можете да научите как и пред кого се обжалват актове, свързани с възлагането на обществена поръчка...
Електронно възлагане на обществени поръчки
Тук можете да научите какво е електронното възлагане на обществени поръчки и какво представлява централизираната електронна...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg