Информационна система за вътрешния пазар (ИСВП)
 

Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) е електронна система, разработена съвместно от Европейската комисия и администрациите на държавите членки на ЕС.

ИСВП представлява сигурен, многоезичен онлайн инструмент, който улеснява обмена на информация между публичните органи, участващи в практическото прилагане на законодателството на ЕС.

ИСВП е достъпна на всичките официални езици на ЕС и осигурява по-бърз, по-добре структуриран и по-надежден обмен на информация между компетентните органи на всички държави членки на ЕС.

ИСВП е предназначена за обмен на информация между администрациите на държавите членки на ЕС във връзка с прилагане на европейското законодателство в редица области на Единния пазар на ЕС, основните от които са:

  • Упражняване на дейности в сферата на услугите съгласно Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар. ИСВП се използва за проверка на информация относно доставчици на услуги, желаещи да предоставят услуги в друга държава членка;
  • Признаване на професионални квалификации съгласно Директива 2005/36/ЕО, изменена с Директива 2013/55/ЕС. ИСВП се използва за проверка на валидността на квалификации на специалисти, желаещи да практикуват в друга държава членка и за издаване на Европейска професионална карта;
  • Командироване на работници съгласно Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС. ИСВП се използва за искане на информация относно условията на заетост на командировани работници;
  • Права на пациентите съгласно Директива 2011/24/ЕС. ИСВП се използва за проверка на правото на здравни специалисти да практикуват професията си.

Конкретните законодателни области и правилата за използване на ИСВП са определени в Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията.

В ИСВП са регистрирани повече от 8 200 национални органи от всички държави членки на ЕС, което улеснява и подобрява значително трансграничното административно сътрудничество между държавите членки в полза на гражданите и бизнеса.

Повече информация за ИСВП можете да намерите на интернет страницата на Европейската комисия.

Национален координатор на ИСВП за България

Държавната агенция „Електронно управление“ изпълнява функциите на национален координатор за ИСВП съгласно Решение № 132 на Министерския съвет от 8 март 2019 г. за изменение на РМС № 290 от 12 май 2011 г. за определяне на национален координатор и делегиран координатор в сферата на услугите на вътрешния пазар по ИСВП и приемане на Списък на компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите.

Информация за контакт с националните координатори на всяка една държава членка на ЕС е достъпна тук.

Координатор на ИСВП в сферата на услугите

Министерството на икономиката и индустрията изпълнява функциите на координатор в сферата на услугите по отношение на дейностите в обхвата на Директива 2006/123/ЕО като отговаря за идентифицирането на компетентните национални органи и институции по предложени законодателни изменения, както и за разпространението на получени уведомления до заинтересованите национални организации в сферата на услугите.

ИСВП се използва в сферата на услугите за:

  • проверка на информация за търговски дружества или лица, желаещи да предоставят услуги в друга държава членка на ЕС;
  • изпращане на предупреждения относно предоставяни услуги или дейности на доставчици на услуги, които имат опасни последици за здравето, безопасността или околната среда;
  • изпращане на уведомления до Европейската комисия и държавите членки за всички нови законови и подзаконови актове и административни разпоредби, които въвеждат изисквания в сферата на услугите.

За допълнителна информация относно функционирането на ИСВП в сферата на услугите:

Министерство на икономиката и индустрията

Дирекция „Техническа хармонизация“

Отдел „Право на установяване и услуги“, тел. + 359 2 940 75 47

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg